Inovácia procesu výroby strojných dielov

22. November 2018
Inovácia procesu výroby strojných dielov s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE.

Názov projektu
Inovácia procesu výroby strojných dielov
 
Názov a sídlo Prijímateľa
ICT industrial construction technologies s. r. o., Robotnícka 2192, 017 01 Považská Bystrica
 
Hlavný cieľ projektu
Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti a vytvorenie nových pracovných miest prostredníctvom inovácie produkčného procesu, ktorý prispeje k zníženiu energetickej náročnosti výroby a negatívnych vplyvov na životné prostredie a ku zvýšeniu efektívnosti v procese výroby strojných dielov.
 
Predmetom projektu a teda aj obsahom realizácie hlavnej aktivity projektu je obstaranie technológie a softvéru pre inováciu tohto technologického procesu, dodanie na miesto realizácie, zapojenie a uvedenie do prevádzky. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu technologickej úrovne žiadateľa vzhľadom na zásadnú zmenu výrobného procesu a prispeje k zlepšeniu jeho konkurencieschopnosti a ku vytvoreniu nových pracovných miest. 
 

Projekt je realizovaný v rámci hlavnej aktivity „Rozvoj existujúceho MSP“.

Realizácia projektu naplní nasledovné ukazovatele projektu: počet inovovaných procesov (1); počet podnikov, ktoré dostávajú granty (1 podnik); nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch (3 FTE) a počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín (3 FTE).

 

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EURÓPSKEJ ÚNIE


Webové sídlo OP: www.opvai.sk
Webové sídlo: ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk
 

Späť